Inspirační fórum

Michaela Slussareff

Michaela Slussareff
Výzkumnice vlivu digitálních technologií

Michaela Slussareff je výzkunice v oblasti digitálních technologií. Vystudovala sociologii a andragogiku, působí jako odborná asistentka na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Věnuje se výzkumu negativních, ale i pozitivních dopadů technologií na vývoj dětí a zdravé fungování rodiny. Vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Kromě toho také vede Slow Tech Institute sdružující odborníky, kteří se zabývají novými technologiemi, sociologickými, psychologickými nebo fyziologickými jevy, které se s nimi pojí. Vedle akademických a pedagogických zkušeností spoluzaložila i neziskovou organizaci M77 věnovanou projektům využívajícím nové technologie ve vzdělávání a umělecké tvorbě.